Nanda H. Sholawatina
N. Halimah
Valentina C. P
Septi Rahayu L